Grindløse kirke

Midt i landsbyen Grindløse ligger den ret anselige Grindløse Kirke, der er en romansk kvaderstensbygning, ført for ca. 800 år siden. Oprindelig bestod den som alle andre romanske kirker af kun af kor og skib. Korets romanske nord- og østvindue er endnu i behold, og et tilsvarende vindue står som udvendig blænding på skibets nordmur. De oprindelige dørsteder kan ikke spores i murene, der for mange år siden er blevet ”sat om”, men man skal lægge mærke til, at der i skibets sydmur over soklen er indmuret en stor glat romansk tympanon, (halvcirkelformet eller tre-kantet felt over en dør eller vindue).

I senmiddelalderen byggedes af munkesten ved skibets nordside et ret stort kapel og op til dette et våbenhus. Både kapel og våbenhus er for længst revet ned, men vi ved, at kapellet en lang tid tjente som gravkapel for familien Rosenørn til herregården Jerstrup (iflg. Pontoppidans atlas). Kort før reformationen i 1536 opførtes det store svære tårn af munkesten i polsk skifte, men man har også benyttet kvadre fra skibets nedbrudte vestgavl i tårnets nederste skifter. Tårnet har trappegavle og trappehus i nord.

I året 1806 blev våbenhuset revet ned og det føromtalte kapel blev revet ned ved samme lejlighed. Det nuværende våbenhus er indrettet i tårnrummets forhal, hvorfor det blev nødvendigt at gennembryde tårnets vestmur og i tårnbuen opførtes da et såkaldt spærremur med døråbning til kirkens skib, - en meget smuk jernbunden dør, der tidligere var hoveddør på slottet Gyldensteen, blev indsat i døråbningen. Døren er en gave til kirken fra lensgreveparret Bernstoff-Gyldensteen.

Ved korts østgavl og nordmuren har det i nyere tid været nødvendigt på grund af udskridningsfare at opføre meget kraftige støttepiller.

Adgangen til kirken og kirkegården sker sædvanligvis gennem en meget velbevaret senmiddelalderlig portal af munkestenmed såvel gangport og køreport, - den er sikkert opført samtidig med tårnet.

Kirkens inventar

Prædikestolen er et meget smukt renæssancearbejde fra 1604 og har gode evangelistfigurer i storfelterne. Også en storartet figur af apostlen Paulus er med, men desværre helt gemt bort ved muren, - sidder man på øverste bænk kan man glæde sig over, at også Paus er taget med. – Man skal lægge mærke til øverste stolestader, der har våben for en herremand ved navn Aschersleben og dennes hustru, født Brockenhuus, der er en datter af den berygtede Ejler Brockenhuus, der døde i statsfængslet Dragsholm.

I koret er opstillet to velbevarede figurgravsten, den ene over jomfru Margrethe Emmiksen, der døde år 1600. 16 smukke anevåben er indhugget i stenen. Den anden sten er over Anders Emmiksen, død 1576 og dennes hustru Margrethe Ahlefelt. I skibet er indmuret en ligsten over Jacob Østrup, herre til Jerstrup, død 1803 og hustru, død 1792 samt deres eneste datter, død 1801.

Døbefonden er en romanske granitfont med arkader og tovsnoninger, som man ser i mange af vore ældre kirker.

Altertavlen er et maleri af Christoffer Faber, malet i 1850, der forestiller kvinderne ved graven. Alterstagerne er fra baroktiden (stilretning i perioden mellem renæssancen og rokokko, ca. 1580-1740.).

Fra vor egen tid – endda den allersidste – er de fire store moderne lysekroner, der blev ophængt i november 1983. Kronerne er et bestillingsarbejde til Grindløse Kirke og er tegnet af arkitekt Ebbe Lehn Petersen og udført af kunstsmed Otto Frandsen. Lamperne giver kirken en meget smuk og effektiv belysning.

Kirkens gamle orgel, der er placeret i skibets nordvestlige hjørne, er fra 1913 og vil indenfor en overskuelig fremtid blive udskiftet med et nyt, da det ikke kan betale sig at hovedistandsætte et så gammelt orgel af denne type (redaktionen: Orgelet blev udskiftet).

(Kildeangivelse: Trap Danmark, Danske kirker). Nedskrevet af tidligere sognepræst Kaj B. Nielsen, renskevet af Ulla Lunau Rasmussen.